1968 antisemitinė kampanija Lenkijoje

1968-1971 m. Lenkijos komunistai įvedė kampaniją, kuri sunaikino Lenkijos žydų bendruomenę, vos pradėjusią atsigauti po Holokausto. Šie nusikalstami veiksmai  – tai baisus pavyzdys kairiojo antisemitizmo, įgavusio antisionizmo formą. Apie 20000 žydų buvo priversti išvykti iš Lenkijos, nes nebegalėjo čia ramiai gyventi.

Viskas prasidėjo po Izraelio pergalės “šių dienų kare” – Varšuvos sutarties šalys (išskyrus Rumuniją) nutraukė diplomatinius santykius su Izraeliu. Tačiau Lenkijoje šie įvykiai įgavo ypatingą formą. Tuometinis lenkų komunistų vadas V.Gomulka pareiškė, kad lenkų žydai pritarė Izraelio agresoriams, tuo pačiu sudarydami vidinę “penktąją koloną”, kurią būtina likviduoti, kol ji dar neįgavo jėgos. Faktai rodo, kad dar iki 1967 m. aukšti lenkų vidaus reikalų ministerijos pareigūnai rinko informaciją apie žydų organizacijas, ypač tas, kurios tariamai palaikė ryšius su Izraeliu. Tačiau antisionistinė kampanija įgavo visuotinį pobūdi tik 1968 m. kovą. Pretekstas jai įsiplieksti atsirado pasinaudojus tuo, kad 1968 m. sausį vykusiuose studentų protestuose dalyvavo ir keli žydų tautybės asmenys. Nors studentai maištavo su patriotiniais antitarybiniais lozungais, valdžia įžiūrėjo “žydų sąmokslą”. Valdžia, nepajėgdama nuslopinti masinių studentų protestų, kaltę suvertė žydams – esą šie suorganizavo studentų riaušes.

Tariami studentų vadai, žydai, ištisais sąrašais perduoti spaudai, tame tarpe ir katalikiškai. Išsivystė galinga antižydiška kampanija. Spauda ištisai rašė apie  sionistinį suokalbį, ragino lenkus neklausyti sionistų. Gamyklose, įstaigose vyko susirinkimai, buvo priimamos antisionistinės rezoliucijos, reikalaujama apvalyti Lenkiją nuo sionistinių elementų. Visuomenėje kaito antisemitistinės nuotaikos. Žydai buvo vejami iš armijos, kompartijos iš valstybės įstaigų – taip žydai buvo pašalinti iš politinio gyvenimo.

Niekas niekada nerado jokių įrodymų, kad 1968 Lenkijoje bandyta įvykdyti sionistinį perversmą. Vienok, pasinaudojant absurdiškais antižydiškais “išmislais”, praktiškai visa žydų bendruomenė eliminuota iš Lenkijos gyvenimo ir apie 20000 žydų buvo priversti emigruoti iš šalies. Šiuolaikinės Lenkijos vadovai labai miglotai atsiprašė žydų dėl 1968 įvykių. Taip, Lenkijos prezidentas A. Duda atsiprašė už prieš 50 metų įvykdytą antisemitinę kampaniją, bet pridūrė, kad šiandieninė Lenkija nėra už tai atsakinga ir neturi atsiprašyti, nes tai – komunistinio režimo kaltė.

Lietuvos spauda nieko apie 1968-1971 antižydišką kampaniją neparašė, o ką jau kalbėti apie gilesnę tų įvykių analizę. O juk tą atlikti būtina, nes antisemitizmas aktualus ir Lietuvai.

2019 05 28 Vilkija profesorius a.vitkus žydų sinagogos vietoje

 

2019 05 28 Vilkija profesorius a.vitkus rodo sinagogos vietoje buvusį vilkijos getą.

 

2019 06 01 Jews pagroms again?

Free mans with soldier uniforms attacked Ch.bargman in Kaunas near THE Coral Sinagog during Shabat time. Police no investigation!

 

2019 06 02 Ch.Bargmanas lanko vilkijos žydų kapines

 

 

2019 06 02 Chaimas bargmanas tvarko vilkijos žydų sušaudymo vietą

 

 

 

2019 06 02 vilkija  Chaim bargman “take away zenonas ignatavičius !!! “

 

Renginys žydų kariams atminti

2018-05-30 Lietuvos kariuomenės vadas V. Žukas ir Kauno žydų bendruomėne pagerbė žydų karius, kovojusius Lietuvos nepriklausomybės kovose. Renginys įvyko prie namo A. Mapų g. 18, kuriame tarpukario žydų karių sąjunga. Atminimo lenta ant pastato atsirado Kauno sąjūdžio Kauno sąjūdžio tarybos primininko R. Kaminsko dėka. Renginyje gausiai dalyvavo kauniečiai, Lietuvos kariai, Izraelio ambasadorius A. Maimonas, menininkė B. Širin, kiti garbingi svečiai.

Įvykio ištakos

2012-07-10 Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Dr. Raimundas Kaminskas kreipėsi su pareiškimu į Kauno miesto savivaldybės merą dėl žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos įamžinimo. Dr. R. Kaminskas prašė įrengti atminimo lentą  Mapų gatvėje 10.  Po kelių metų didelių  R. Kaminsko pastangų, atminimo lenta buvo pastatyta.