2020/05/10 A.Vitkus bus mokslinė konferencija Ukrainoje

Кіровоградська обласна державна адміністрація

Кіровоградська обласна рада
Державний архів Кіровоградської області

Центральноукраїнський національний технічний університет

Кіровоградська обласна організація
Національної спілки краєзнавців України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
VI наукової конференції із міжнародною участю

«Кольори війни»

(Друга світова війна 1939-1945 рр. в історії європейської цивілізації)

Дата проведення: 22 червня 2020 р.
Місце проведення: м. Кропивницький, корпус № 1 Державного архіву
Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3.
Початок роботи конференції: 10.00.

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі
VI науковій конференції із міжнародною участю

«Кольори війни»

(Друга світова війна 1939-1945 рр. в історії європейської цивілізації)

Тематичні напрями роботи конференції:

 Напередодні війни: суспільно-політичні життя та рухи країн Європи;
сторони конфлікту; плани та задуми сторін; дипломатія.

 Бойові дії у Другій світовій війні: хроніка подій; військові формування і
підрозділи; озброєння; особистості.
 Союзники та коаліції у Другій світовій війні.
 Людиноненависницькі тоталітарні режими та їх прояви: Голокост; соціоцид;
етноцид.
 Подолання нацистської агресії, мобілізація народів: військовий,
економічний, політичний та гуманітарний аспекти.
 Трансформаційні зміни суспільно-політичного і державного будівництва як
підсумок Другої світової війни.
 Пам’ять про Другу світову війну (науковий, гуманітарний, соціальний та
державотворчий чинники).
 Друга світова війна у мистецтві (живопис, кіно, театр, музика) та літературі.
 Центральноукраїнський регіон в період Другої світової війни.
У рамках конференції планується проведення наукового колоквіуму
«Голокост як фактор трансформації колективної пам’яті»
Питання для висвітлення:
 Голокост і політика пам’яті про Другу світову війну (місця пам’яті,
комеморація, колективна пам’ять, толерантність тощо).
 Архівні та наративні джерела вивчення Голокосту.
 Людина і людяність: проблема вибору в умовах війни (жертви Голокосту,
кати і їхні підручні, праведники народів світу).
 Відображення пам’яті про жертви Голокосту в архітектурі та творах
монументального мистецтва.
 Тема Голокосту в живописі.
 Художня література та мемуари про Голокост.
 Викладання історії Другої світової війни за умов сучасної війни
проти України.
Мови конференції: українська, англійська, російська.
Програму конференції та матеріали конференції в електронному вигляді
(PDF-формат) буде розміщено на офіційному сайті Державного архіву
Кіровоградської області.
Можлива як очна, так і заочна участь у конференції.
Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2020 р. відправити на
електронну адресу відділу археографії та використання документів: е-mail:
arh@dakiro.kr-admin.gov.ua :
1. Заявку на участь у конференції (бланк додається);

2. Статтю однією з мов конференції, оформлену відповідно до вимог.

Загальні вимоги до оформлення статті:

1) Матеріали статті мають бути виконані в редакторі Microsoft Word
шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок.
2) Розмір аркуша: А4 (210х297 мм). Орієнтація – книжкова. Береги: по
2 см. Міжрядковий інтервал – одинарний без ущільнення тексту. Шрифт –
14 пт, звичайний.
3) Вимкнути «перенос».
4) Відстань між словами – один інтервал.
5) Відступ першого рядка кожного абзацу робиться автоматично через
меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на: 1,25 см).
6) Структура статті:
 У лівому верхньому кутку статті вказується УДК статті.
 У правому верхньому кутку потрібно вказати ім’я, прізвище та місто
(село, район).
 Назва статті друкується напівжирним шрифтом заголовними літерами по
центру.
 Тексту передує коротка анотація мовою статті та англійською, розміром
до 1500 знаків.
 Ключові слова – 4-5 термінів, що відповідають темі статті.
 Після ключових слів, через один рядок, викладається текст статті (вступ,
аналіз останніх публікацій, викладення основного матеріалу та висновок).
 Посилання на джерела та літературу подаються у тексті у квадратних
дужках у міру викладення матеріалу, вказуючи номер джерела або твору в
переліку джерел та літератури і через кому – номер сторінки або аркушу
архівної справи (зразок: [1, 123] або [2, арк.12]).
 Перелік джерел та літератури подається наприкінці тексту в
алфавітному порядку. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється
згідно з ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічні
посилання. Загальні положення та правила складання».
 ПІП автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю),
вчене звання та вчений ступінь, посада та місце роботи (шрифт – курсив,
вирівнювання по правому краю);
 Ілюстрації (фото) надсилати окремо від статті в електронному варіанті у
форматі JPEG (підписи та посилання до них у тексті — обов’язкові).
Контактна інформація оргкомітету конференції:

Координатори з питань проведення конференції Гончарова Тетяна
Вікторівна, начальник відділу археографії, виставкової діяльності та роботи
читальних залів з користувачами Державного архіву Кіровоградської області;
Колєчкін Вадим Петрович, провідний науковий співробітник відділу

археографії, виставкової діяльності та роботи читальних залів з користувачами
Державного архіву Кіровоградської області, кандидат історичних наук.

Контактний телефон: (0522) 37 31 65
ЗАЯВКА на участь у конференції
(подається окремим файлом)

Прізвище, ім’я, по-батькові
Місце роботи
Посада, вчене звання, вчений ступінь
Назва доповіді (статті)
Форма участі (очна/заочна)
Контакти (телефон, е-mail)
Потреба у технічних засобах при очній
участі (проектор тощо)

Кировоградская областная государственная администрация

Кировоградский областной совет

Государственный архив Кировоградской области

Центральноукраинский национальный технический университет

Кировоградская областная организация
Национального союза краеведов Украины

НФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

VI научной конференции с международным участием

«Краски войны»

(Вторая мировая война 1939-1945 гг. в истории европейской цивилизации)

Дата проведения: 22 июня 2020 года

Место проведения: Украина, Кировоградская область, г. Кропивницкий,
корпус № 1 Государственного архива Кировоградской области,

ул. Академика Королева, 3.
Начало работы конференции: 10.00.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе
VI научной конференции с международным участием

«Краски войны»

(Вторая мировая война 1939-1945 гг. в истории европейской цивилизации)

Тематические направления работы конференции:

•Накануне войны: общественно-политические жизнь и движения стран
Европы; стороны конфликта; планы и замыслы сторон; дипломатия.

•Боевые действия во Второй мировой войне: хроника событий; военные
формирования и подразделения; вооружение; личности.
•Союзники и коалиции во Второй мировой войне.
•Человеконенавистнические тоталитарные режимы и их проявления:
Холокост; социоцид; этноцид.
•Преодоление нацистской агрессии, мобилизация народов: военный,
экономический, политический и гуманитарный аспекты.
•Трансформационные изменения общественно-политического и
государственного строительства как итог Второй мировой войны.
•Память о Второй мировой войне (научный, гуманитарный, социальный и
государственный факторы).
•Вторая мировая война в искусстве (живопись, кино, театр, музыка) и
литературе.
•Центральноукраинский регион в период Второй мировой войны.
В рамках конференции планируется проведение научного колоквиума
«Холокост как фактор трансформации колективной пам’яти»
Вопросы для рассмотрения:
 Холокост и политика памяти о Второй мировой войне (места памяти,
коммеморация, коллективная память, толерантность и пр.).
 Архивные и нарpативные источники изучения Холокоста.
 Человек и человечность: проблема выбора в условиях войны (жертвы
Холокоста, палачи и их помощники, праведники народов мира).
 Отображение памяти о жертвах Холокоста в архитектуре и произведениях
монументального искусства.
 Тема Холокоста в живописи.
 Художественная литература и мемуары о Холокосте.
 Преподавание истории Второй мировой войны в условиях современной
войны против Украины.

Языки конференции: украинский, английский, русский.
Программа конференции в электронном виде (PDF-формат) будет
размещена на официальном сайте Государственного архива Кировоградской
области.
Возможное как очное, так и заочное участие в конференции.
Условия участия в конференции: Для участия в конференции
необходимо до 20 мая 2020 года отправить на электронный адрес отдела
археографии и использования документов: е-mail: arh@dakiro.kr-admin.gov.ua:
1. Заявку на участие в конференции (бланк прилагается);
2. Статью на одном из языков конференции, оформленную в соответствии
с требованиями.

Общие требования к оформлению статьи:

1) Материалы статьи должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word
шрифтом Times New Roman без нумерации страниц.
2) Размер листа: А4 (210х297 мм). Ориентация – книжная. Поля: по 2 см.
Межстрочный интервал – одинарный без уплотнения текста. Шрифт – 14 пт,
обычный.
3) Отключить «перенос».
4) Расстояние между словами – один интервал.
5) Отступ первой строки каждого абзаца делается автоматически через
меню Microsoft Word (формат – Абзац – первая строка: отступ на: 1,25 см).
6) Структура статьи:
•В левом верхнем углу статьи указывается УДК статьи.
•В правом верхнем углу нужно указать имя, фамилию, город (село, район),
страну.
•Название статьи печатается полужирным шрифтом заглавными буквами
по центру.
•Тексту предшествует краткая аннотация на языке статьи и английском до
1500 знаков.
•Ключевые слова – 4-5 терминов, соответствующих теме статьи.
•После ключевых слов, через одну строку, излагается текст статьи
(введение, анализ последних публикаций, изложение основного материала и
заключение).
•Ссылки на источники и литературу подаются в тексте в квадратных
скобках по мере изложения материала, с указанием номера источника или
произведения в списке источников и литературы и через запятую – номер
страницы или листа архивного дела (образец: [1, 123] или [2, л .12]).
•Перечень источников и литературы приводится в конце текста в
алфавитном порядке. Библиографическое описание литературных источников
осуществляется по ГОСТ 8302: 2015. «Информация и документация.
Библиографические ссылки. Общие положения и правила составления».
• ФИО автора (шрифт – полужирный, выравнивание по правому краю),
ученое звание и ученую степень, должность и место работы (шрифт – курсив,
выравнивание по правому краю);
•Иллюстрации (фото) отправлять отдельно от статьи в электронном
варианте в формате JPEG (подписи и ссылки к ним в тексте – обязательны).
Контактная информация оргкомитета конференции:

Координаторы по вопросам проведения конференции Гончарова Татьяна
Викторовна, начальник отдела археографии, выставочной деятельности и
работы читальных залов Государственного архива Кировоградской области;
Колечкин Вадим Петрович, ведущий научный сотрудник отдела археографии,
выставочной деятельности и работы читальных залов Государственного архива
Кировоградской области.
Контактный телефон: (0522) 37 31 65

ЗАЯВКА на участие в конференции
(подается отдельным файлом)

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность, ученое звание,
ученая степень
Название доклада (статьи)
Форма участия (очная / заочная)
Контакты (телефон, е-mail)
Потребность в технических
средствах при очном участии

State administration of Kirovograd region
Kirovograd regional council
State archives of Kirovograd region
Central Ukrainian national technical university

Kirovograd regional organization of National ethnographers` union of Ukraine

NOTICE

VI scientific conference with international participation

to be held at State archives of Kirovograd region, building # 1, Acad. Korolyov str.,
3, Ukraine, Kirovograd region, Kropyvnytskyi, on June 22, 2020 at 10-00

Dear colleagues!

You are kindly invited to take part in the work of VI scientific conference with
international participation “The Colours of War” (WWII of 1939-1945 in the

history of the European civilization)
Discussion is planned in the following areas:

 Before the war: social and political life and movements in the countries of
Europe; plans and intentions of parties; diplomacy
 Combat actions in WWII: chronicles, military formations and units;
armaments, personalities
 Allies and coalitions in WWII
 Misanthropic totalitarian regimes and their manifestations: the Holocaust,
sociocide; ethnocide
 Fighting the Nazi aggression, mobilization of nations: military, economic,
political and humanitarian aspects
 Transformational changes in social, political and state development as a result
of WWII
 Memories of WWII (scientific, humanitarian, social and state factors)
 WWII in arts (painting, cinema, theatre, music) and literature

 Central Ukraine during WWII
Within the framework of the conference an academic colloquium is envisaged
“Holocaust as a factor in the transformation of collective memory”.
Questions to be considered:
• The Holocaust and the politics of WWII memory (places of memory,
commemoration, collective memory, tolerance, etc.).
• Archival and narrative sources of Holocaust study.
• Man and humanity: problem of choice in war (victims of the Holocaust,
executioners and their henchmen, the righteous of the peoples of the world).
• Memory of the Holocaust victims in architecture and monumental art.
• The Holocaust in painting.
• Fiction and memoirs about the Holocaust.
• Teaching the WWII history in the context of the modern war against Ukraine.
Conference languages: Ukrainian, English, Russian

The electronic version of the conference programme (in pdf) will be placed at
the official site of the State Archives of Kirovograd region.
Participation in the work of the conference is also permitted by correspondence.
Conditions of participation in the conference: to take part in the conference send
by e-mail to the address of the department of archeography and document use, : е-
mail: arh@dakiro.kr-admin.gov.ua :
1. Application for the conference (attached);
2. Your paper in one of the conference languages in accordance with
requirements.
Deadline – May 20, 2020.

General requirements to the article:

Format
The text should be written in Times New Roman, font size 14, interline 1,0,
justified. Underlining, bold fonts, or entire words written in uppercase letters are not
accepted.
Articles should be accompanied by author’s name (upper right corner),
institutional affiliation, city and country. The title (and subtitle) of the article in the
centre, followed by four-five key words, relevant to the subject of the article and
summary of about 250 words.
Bibliographic References
Bibliographic references should be introduced directly in the main body of the
text. The reference indicating the name of the author, publication date, followed by
exact page numbers needs to be put inside the brackets.

Example: [1, 123] or [2, p .12]).
Tables, Figures, and Pictures (b/w or shades of gray).
Authors should ensure precise indication to where in the text these tables,
figures, or pictures are to be found. Each of these needs to be presented (in JPEG
format) on a separate sheet of paper including their numbering and legend.
Images should be in black and white, or shades of gray.
Authors should ensure that pictures and other reproductions of work are free of
copyrights.
Bibliography
Each article should include a bibliography, under the section “Bibliographic
References”, comprising only the articles and works used as references in the body of
the text. The bibliography should be written in Times New Roman with font size 10.
References should be listed following the alphabetical order by the author’s name and
then follow a chronological order.

Contact information for the organizers of the conference:

Tatiana Honcharova, head of the department of archeography, exhibitions and
reading halls;
Vadim Kolechkin, leading researcher of the department, State archives of
Kirovograd region. Contact phone: (0522) 37 31 65

APPLICATION form for the conference
(to be submitted by a separate file)

Name
First name
Place of work
Position, scientific rank and title
Title of report (article)
Form of participation (personal /
by correspondence)
Contact information (phone, е-
mail)
Need of technical