2018M. RUGSĖJO 5D. TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS “DIPLOMATAI GELBĖJĘ ŽYDŲ GYVYBES “

2018m. Rugsėjo 5d. Tarptautinis simpoziumas “Diplomatai gelbėję žydų gyvybes “

 

 

   Knygos ” žydai Pakaunėje pristatymas”

2018m. Rugsėjo 10d. Kauno rajono savivaldybės bibliotekoje įvyko knygos žydai Pakaunėje pristatymas tą pačia dieną šalia Husidų sinagogos konsertu pagerbti žydų gelbėtojai.

Laisvės alėjoje įamžintas Pasaulio tautų teisuolio J. Zvartendeiko atminimas

Laisvės alėjoje įamžintas Pasaulio tautų teisuolio J. Zvartendeiko atminimas

2018 06 15 Kaune , Laisvės al. ties 29 namu kur 1939 – 1940 buvo jo darbo vieta atidengtas paminklas olandų diplomatui Janui Zvartendeikio Ceremonijoje dalyvavo garbūs svečiai tarp jų ir Nyderlandų karalius Viljemas Alesandras. J.Zvartendeikas Lietuvos ir Lenkijos žydams išduodavo vizas į Nyderlandų karalystei priklaususią salą, o šių dokumentų turėtojams Japonų diplomatas Ch.Sugihara išduodavo tranzitines Japonijos vizas.Taip nuo nacių išgelbėta apie 10 tūkst. žydų. Keista, bet šiame kontekste pamirštamas ir Lietuvos diplomatų indėlis gelbėjant žydus. 1939m rugsėjį tuometinėje Lenkijoje – Vilniuje – veikė Lietuvos konsulatas. Prasidėjus karui į šį konsulatą plūdo žydai, siekę per Lietuvą išvykti kitur.Skaičiuojama, kad šis Lietuvos konsulatas išdavė apie 1000 tranzitinių vizų. Deja, konsulo A.Trimako atminimas niekaip neįamžintas nors Kauno Sąjūdis dar 2015m. dėl to kreipėsi į Lietuvos pareigūnus.

1968 antisemitinė kampanija Lenkijoje

1968-1971 m. Lenkijos komunistai įvedė kampaniją, kuri sunaikino Lenkijos žydų bendruomenę, vos pradėjusią atsigauti po Holokausto. Šie nusikalstami veiksmai  – tai baisus pavyzdys kairiojo antisemitizmo, įgavusio antisionizmo formą. Apie 20000 žydų buvo priversti išvykti iš Lenkijos, nes nebegalėjo čia ramiai gyventi.

Viskas prasidėjo po Izraelio pergalės “šių dienų kare” – Varšuvos sutarties šalys (išskyrus Rumuniją) nutraukė diplomatinius santykius su Izraeliu. Tačiau Lenkijoje šie įvykiai įgavo ypatingą formą. Tuometinis lenkų komunistų vadas V.Gomulka pareiškė, kad lenkų žydai pritarė Izraelio agresoriams, tuo pačiu sudarydami vidinę “penktąją koloną”, kurią būtina likviduoti, kol ji dar neįgavo jėgos. Faktai rodo, kad dar iki 1967 m. aukšti lenkų vidaus reikalų ministerijos pareigūnai rinko informaciją apie žydų organizacijas, ypač tas, kurios tariamai palaikė ryšius su Izraeliu. Tačiau antisionistinė kampanija įgavo visuotinį pobūdi tik 1968 m. kovą. Pretekstas jai įsiplieksti atsirado pasinaudojus tuo, kad 1968 m. sausį vykusiuose studentų protestuose dalyvavo ir keli žydų tautybės asmenys. Nors studentai maištavo su patriotiniais antitarybiniais lozungais, valdžia įžiūrėjo “žydų sąmokslą”. Valdžia, nepajėgdama nuslopinti masinių studentų protestų, kaltę suvertė žydams – esą šie suorganizavo studentų riaušes.

Tariami studentų vadai, žydai, ištisais sąrašais perduoti spaudai, tame tarpe ir katalikiškai. Išsivystė galinga antižydiška kampanija. Spauda ištisai rašė apie  sionistinį suokalbį, ragino lenkus neklausyti sionistų. Gamyklose, įstaigose vyko susirinkimai, buvo priimamos antisionistinės rezoliucijos, reikalaujama apvalyti Lenkiją nuo sionistinių elementų. Visuomenėje kaito antisemitistinės nuotaikos. Žydai buvo vejami iš armijos, kompartijos iš valstybės įstaigų – taip žydai buvo pašalinti iš politinio gyvenimo.

Niekas niekada nerado jokių įrodymų, kad 1968 Lenkijoje bandyta įvykdyti sionistinį perversmą. Vienok, pasinaudojant absurdiškais antižydiškais “išmislais”, praktiškai visa žydų bendruomenė eliminuota iš Lenkijos gyvenimo ir apie 20000 žydų buvo priversti emigruoti iš šalies. Šiuolaikinės Lenkijos vadovai labai miglotai atsiprašė žydų dėl 1968 įvykių. Taip, Lenkijos prezidentas A. Duda atsiprašė už prieš 50 metų įvykdytą antisemitinę kampaniją, bet pridūrė, kad šiandieninė Lenkija nėra už tai atsakinga ir neturi atsiprašyti, nes tai – komunistinio režimo kaltė.

Lietuvos spauda nieko apie 1968-1971 antižydišką kampaniją neparašė, o ką jau kalbėti apie gilesnę tų įvykių analizę. O juk tą atlikti būtina, nes antisemitizmas aktualus ir Lietuvai.

2019 05 28 Vilkija profesorius a.vitkus žydų sinagogos vietoje

 

2019 05 28 Vilkija profesorius a.vitkus rodo sinagogos vietoje buvusį vilkijos getą.

 

2019 06 01 Jews pagroms again?

Free mans with soldier uniforms attacked Ch.bargman in Kaunas near THE Coral Sinagog during Shabat time. Police no investigation!

 

2019 06 02 Ch.Bargmanas lanko vilkijos žydų kapines

 

 

2019 06 02 Chaimas bargmanas tvarko vilkijos žydų sušaudymo vietą

 

 

 

2019 06 02 vilkija  Chaim bargman “take away zenonas ignatavičius !!! “

 

Renginys žydų kariams atminti

2018-05-30 Lietuvos kariuomenės vadas V. Žukas ir Kauno žydų bendruomėne pagerbė žydų karius, kovojusius Lietuvos nepriklausomybės kovose. Renginys įvyko prie namo A. Mapų g. 18, kuriame tarpukario žydų karių sąjunga. Atminimo lenta ant pastato atsirado Kauno sąjūdžio Kauno sąjūdžio tarybos primininko R. Kaminsko dėka. Renginyje gausiai dalyvavo kauniečiai, Lietuvos kariai, Izraelio ambasadorius A. Maimonas, menininkė B. Širin, kiti garbingi svečiai.

Įvykio ištakos

2012-07-10 Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Dr. Raimundas Kaminskas kreipėsi su pareiškimu į Kauno miesto savivaldybės merą dėl žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos įamžinimo. Dr. R. Kaminskas prašė įrengti atminimo lentą  Mapų gatvėje 10.  Po kelių metų didelių  R. Kaminsko pastangų, atminimo lenta buvo pastatyta.

 

2018 m. Gegužės 9 – “pergalės” dienos paminėjimas

B.Natanjahu būdamas Maksvoje  pasakė – “Mes nė minutės nepamiršime tų, kurie pasiaukojo dėl pergalės prieš fašizmą”.

Dalyvaudamas “Besmertnij polk” eisenoje, B.Natanjahu nešė SSSR didvyrio  Volfo Vilianskio portretą. Gegužės 9d. Aukštųjų šančių karių kapinėse kalbėjęs Rusijos ambasados atstovas    D.A. Masiuk teigė, kad  “Holokaustą nutraukė Rusija įveikusi nacistinę Vokietiją.

Nedidelis paminėjimas įvyko ir Kaune Europos pr. esančiose “Tarybinių karių kapinėse”

Čia oficialūs asmenys nedalyvavo, rinkosi būrelis sovietų armijos veteranų.

Nužudytų Prancūzijos žydų pagerbimas Kauno IX Forte

2018m. Gegužės 8d. Deportuotojų 73 konvojumi Prancūzijos žydų artimieji pagerbė aukų atminimą Kauno IX forte 1944 gegužės 15d. iš Prancūzijos 15 vagonų su 878 žydais atgabenta į Lietuvą, kur buvo sunaikinti. Pagerbimas Kauno IX forte vyksta nuo 1993 Gegužės. Deportuoti Prancūzijos žydai nužudyti Kauno IX forte Pravieniškėse ir Taline (Estija).  Sakantieji atminimo kalbas pabrėžė, kad antisemitizmas Prancūzijoje ir pasaulyje atgyja ir su tuo reikia kovoti. Sukalbėta malda ir padėtas vainikas su užrašais prancūzų kalba “Memorial dela Shoah” ir lietuvių kalba “Atmintis gyva”. Pasirašo deportuotojų “73 konvojumi” šeimos ir draugai. Šį kart į pagerbimą neatvyko madam Luis Koen, organizacijos “konvojus 73” įkūrėja.

K.Markso 200 m Jubiliejaus minėjimas Kaune 2018-05-06

2018/05/06 Kaune paminėtas K.Markso 200m. jubiliejus. Nedidelė grupė žmonių diskutavo ar marksizmas yra aktualus šiandieną, ar tai jau atgyvena. Besilaikantys komunistinių pažiūrų išreiškė savo nuomonę ir žydų klausimu, kuri yra tokia: “Mums žydai yra draugai, bet esame prieš sionistus”

NATO Kariai pažymi antro pasaulinio karo metines

Renginys vyko 2018 Gegužės 4 Kauno IX forte.

                   

Olandų ambasadorius Lietuvoje Vander Lingen gerai žino Lietuvos istoriją. Jis paminėjo Lietuvos partizanus (Žaliukus), žydų gelbėtojus, taip pat sakė, kad buvo ir fašistų kaloborantų, kurie žudė žydus Lietuvoje. Aktualu, kad antisemitizmas pasaulyje atgyja.

Paminklo atidengimas Kaune

2018m. 04.13d vyko Renginys Kauno IX forte – atidengimas paminklo, Vokiečių žydams iš Frankfurto Prie Maino nužudytiems Kauno IX Forte.

Renginio Programa
11:30-11:40 teatralizuotas aktorių pasirodymas
11:40-12:00 Oficialių asmenų kalbos:

Muziejaus direktorės pavaduotojas Marius Pečiulis

Muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė;

Izraelio ambasadorius Amir Maimon;

Frankfurto prie Maino miesto kultūros skyriaus vadovė dr. Ina Hartwig;

Vokietijos žydų bendruomenės atstovas Herbert Begemann;

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė;

Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas (daugiau oficialių asmenų neplanuojame)

12:00-12:05 maldos skaitymas Hebrajų kalba

12:05-12:10 Memorialinės plaketės atidengimas

12:10-12:30 Vokietijos moksleiviai skaitys mirusiųjų pavardes

               Frau Šenfield skaitė maldą ir pabrėžė, kad antisemitizmas Vokietijoje ir pasaulyje atgyja ir to negalima toleruoti. Kad antisemitizmas pasaulyje atgyja, pabrėžė ir kiti kalbėtojai.