Dėl G.Gochino “Užklausos dėl Jono Noreikos nusikaltėlių

2019-12-07 – Dėl G.Gochino “Užklausos dėl Jono Noreikos nusikaltėlių

Gerbiamas Pen klubo valdybos pirmininke Herkau Kunčiau,

Jums ką tik skambinau. Jūsų telefono numerį ir elektroninio pašto ardesą
gavau iš Rašytojų sąjungos. Paskui susigaudžiau, kad jūs tikriausiai
dabar Filipinuose, kur vyksta PEN sąskrydis.

Tad tikiu su jumis pabendrauti kai grįšite iš kelionės.  Pridedu savo
laišką, kurį siunčiau penlithhuanian@gmail.com

Andrius Kulikauskas
+370 607 27 665
ms@ms.lt

——– Persiųstas laiškas ——–
Tema: Dėl G.Gochino “Užklausos dėl Jono Noreikos nusikaltėlių gaujos”
Data: Wed, 2 Oct 2019 02:27:45 +0300
Kas: Andrius Kulikauskas <ms@ms.lt>
Kam: penlithuanian@gmail.com

Gerbiamas Pen klubo valdybos pirmininke Herkau Kunčiau,

Kaip rašytojas kreipiuosi į Lietuvos Pen klubą rašytojų žmogaus teisių
pažeidimo klausimu.  Prašau, ar jums galėtų rūpėti žemiau išdėstyti
pažeidimai?

2018 metais parašiau Grant Gochino “Užklausą dėl Jono Noreikos
nusikaltėlių gaujos”, kurią jisai įteikė Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui.  Užklausą galima skaityti Jono Noreikos
anūkės Silvia Foti svetainėje:
https://silviafoti.com/noreika-didvyris/

Centras atsiliepė viešai grasindamas, kad tekstas galimai pažeidžia LR
Konstituciją ir LR Baudžiamąjį kodeksą.
http://genocid.lt/centras/lt/2969/a/
Centras nepaskelbė pačios užklausos.

Centras nurodė užklausą peikiantį propagandinį straipsnį, kurį parašė
Delfi korespondentas “gynybos temomis” Valdas Saldžiūnas:
https://www.delfi.lt/news/daily/demaskuok/generolo-vetros-anuke-mete-baisius-kaltinimus-seneliui-ir-lietuvai-kas-slepia-tiesa.d?id=78591343
Mano supratimu, šis straipsnis parodo Centro, Delfi.lt ir Lietuvos
kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento bendradarbiavimą
“informaciniame kare” prieš civilius.

Lietuvos spaudoje užklausa liko nepaminėta, su ja nesusipažinta, nors
Vilniaus meras per delfi.lt ragino ją perskaityti. Gochino užklausa
atkreipia dėmesį į Jono Noreikos nusikaltimus Telšių apskrityje, kur
jisai buvo Lietuvių aktyvistų fronto vadas 1941 m. liepos mėnesį. Per
vieną mėnesį jo vadovaujami sukilėliai sušaudė 3,000 žydų ir 300
lietuvių. Po šių žudynių, Žemaitijos lietuvių aktyvistų fronto
laikraštis “Žemaičių žemė” ragino, “Tad šalin žydus – nuo senio iki
mažiausio vaiko – šalin žydus iš Lietuvos!” Mėnesio gale Noreika
nusivedė savo pavaldinius, Povilą Alimą ir Bronių Juodikį, Plungės ir
Telšių žydų žudynių rengėjus, į Kauną sveikinti Lietuvos laikinąją
vyriausybę.  Bet Lietuvos spauda nesigilino į mūsų užklausą ir pagal
Centro naratyvą rašė tik apie Noreikos kolaboravimą Šiaulių apskrityje,
kokius dokumentus jisai pasirašė.  Tuo tarpu Gochino užklausoje šaknis
“kolabor” išvis nepanaudota.

2018 m. gruodžio mėn. Lietuvos ypatingajame archyve fotografavau
dokumentus šalia seimo nario, istoriko Arvydo Anušausko, kuris recenzavo
Centro 1997 m. išleistą Noreikos biografiją. Prisistačiau, pagyriau jo
knygas, pasakiau, kad randu dokumentų apie lietuvių nusikaltimus, ir
paklausiau, ką su jais daryti? Jisai šiltai pasižiūrėjo į mane, gražiai
nusišypsojo, ir ramiai atsakė, “Reikia mokėti nematyti.” Aš jam
papasakojau, kaip Noreika nusivedė žudynių rengėjus sveikinti Laikinąją
vyriausybę.  Jisai bandė teigti, kad sveikino prieš žudynes, bet
paaiškinau, kad sveikino po žudynių.  Tada jisai atsiprašė, kad neturi
laiko kalbėti.

Plungėje leidžiamas laikraštis “Žemaičių saulutė” sutiko paskelbti
Gochino užklausą dalimis kadangi plungiškiai istorikai Zita Paulauskaitė
ir Bronislavas Pocius buvo daug metų tyrę žudynes Plungėje ir sutapo
mūsų išvados.  Išėjo keturi numeriai:
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2018/12/20181130zemaiciusaulute.pdf
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2019/01/20181228zemaiciusaulute.pdf
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2019/02/20190208zemaiciusaulute.pdf
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2019/03/20190308zemaiciusaulute.pdf

Paskui rašytojas signataras Kazys Saja laikraščiui pagrasino teismo byla
ir “Žemaičių saulutė” buvo priversta nutraukti užklausos ir mano
straipsnių skelbimą. Centras parūpino medžiagą, kurią privalėjo skelbti:
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2019/04/20190329zemaiciusaulute.pdf
https://drive.google.com/file/d/1g81hN7hglNxCD266vC29I0QuHuBJ5NUM/view?usp=sharing

Rašytojas Kazys Saja išdėstė savo argumentus atvirame laiške
https://web.archive.org/web/20190423193821/https://lzinios.lt/Komentarai/paisinas-saulutes-veidas-atviras-laiskas-ne-tik-plungiskiams-/285585
Jam atkirto plungiškis Eugenijus Bunka
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-04-27-plungiskio-atsakymas-kaziui-sajai-del-paisino-saulutes-veido/175565

2019 m. birželio mėn. 6 d. “Žemaičių saulutės” redakcija sulaukė
grasinimų iš Airijos lietuvio Hubert Noreika. “Labas vakaras, jūsų
laikraštyje “Žemaičių saulutė” buvo atspausdinta tiesos neatitinkanti
informacija apie Lietuvos didvyrį Joną Noreiką Generolą Vėtrą  šių metų
Nr 1 nei Nr. 2 numeriuose, kuri prieštarauja Visuomenės informavimo
įstatymo 19 straipsniui. Už tai atsako redakcija ir asmeniškai
redaktorius. Taip pat ši infomacija yra Baudžiamojo kodekso 313
straipsnio nagrinėjimo dalykas užtraukiantis baudžiamąją atsakomybę.
Prašome neatideliotinai rašyti paneigimą. Dėl žalos atlyginimo yra
tariamasi su juristas ir šis susirašinėjimas bus matomas ir jiems.
Tamsta Andrius Kulikauskas turės savų reikalų dėl to galite nė kiek
neabejoti. Malonaus tamstoms vakaro. Pagarbiai Hubert Noreika”.

2019 m. vasario mėn. 22 d. Plungės bibliotekoje vedžiau pokalbį, Kaip
atsakyti už 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus
žmonijai?  Paskui paprašiau Centro sutikimo surengti tokį pokalbį
Laisvės kovų muziejuje, Vilniuje.  Centro direktorė Birutė Teresė
Burauskaitė man atrašė, kad teiginys “lietuvių tautos valios reiškėjų
nusikaltimai žmonijai” neatitinka tikrovės ir galimai pažeidžia LR
Konstitucijos straipsnį dėl neapykantos kurstymo, šmeižto ir
dezinformacijos.  Tuomet Centro darbuotojas Dalius Stancikas paskambino
Plungės bibliotekininkei Zitai Paulauskaite ir pagrasino jai, kodėl
užsiima “antivalstybine veikla” su “valstybės priešu” Kulikausku?
Kreipiausi į Centro vadovę, ar jai toks elgesys priimtinas, ir jinai
atsiliepė, kad jai nesvarbu ką jis daro.  Kreipiausi į Prezidentę, ar
pokalbis apie “lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai”
gali būti teisėtas, tai man atrašė, kad tai ne jos kompetencija. Pridedu
atsakymus.

Tuo pačiu metu Dalius Stancikas, sužinojęs apie mano straipsnį:
https://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/1-zmonijos-sudomino-jnoreikos-namas-plungeje-1694146/
man parašė, “Mūsų žiniomis Jūs turite Jono Noreikos anūkės ponios Silvos
Foti tetų koordinates. Maloniai prašytume jas mums suteikti – norėtume
patikslinti Jūsų Centrui atsiųstą informaciją apie J. Noreikos namą
Plungėje ir pan.” Laišką persiunčiau Gochinui ir jo advokatui. Įdomu,
kad prieš pora dienų Centro vadovė p.Burauskaitė tvirtino, kad nesvarbu
ką kalba kieno nors teta.
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1013889/vrublevsiu-biblioteka-paskelbe-sprendima-del-generolo-vetros-lentos

2019 m. kovo 27 d. teisme Dalius Stancikas kalbėjo teisėjams taip apie
mane ir Gochino advokatą: “Mes nežinome, gal jūs dirbate pagal
užsakymą.” Aš, kaip Gochino atstovas, papasakojau teisėjams, kad Centras
remiasi KGB byloms – nesavanoriškais parodymais, tuo tarpu mes rėmėmės
savanoriškais pasakojimais – prisiminimais, sukilėlių spauda,
dienoraščiais, vietinės valdžios dokumentais – iš kurių atsispindi ne
tai ką sovietai norėjo sužinoti, o tai ką žmonės, netgi vaikai,
įsidėmėjo, pavyzdžiui, kaip kunigas Lygnugaris žudynių vietoje krikštijo
žydaites, arba kaip žudikai keikėsi lietuviškai.  Centras laikėsi
sovietinio naratyvo – kalti vokiečiai fašistai, lietuviai vykdė jų
nurodymus.  Betgi Plungės žudynės – pirmos tokio mąsto miestelio žydų
vaikų, moterų, senukų išžudymas visoje nacių okupuotoje Europoje –
nepasirodo jokioje SS atąskaitoje.  Iš prisiminimų žinome, Plungėje buvo
tiktai du vokiečiai kuomet lietuviai dvi savaites laikė sinagogoje 1,800
žydų ir juos išžudė 1941 m. liepos 12-13 d. Tai buvo du frontui
netinkantys vokiečiai, kuriuos kariuomenė pražygiuodama paliko: majoras
suklypusia ranka, ir pusprotėlis, kuris su savimi kalbėdavo.  Plungės
komendantūros raštininkas Aleksandras Pakalniškis keturiose knygose
smulkiai atpasakojo tų dienų įvykius, kaip Noreika pasakė tam
pusprotėliui, “Aš jau daviau įsakymą visus sušaudyti iki vieno.”
Gintaras Ramonas parūpino bene 1993 m. vaizdo įrašą, kuriame
Pakalniškis, kaip plungiškių garbės svečias patvirtino, kad pats tą
asmeniškai girdėjo. Aiškinau teisėjams kaip Centras sąmoningai bandė
paneigti Pakalniškį, kurdamas melagingą perlą, vyniodamas į vatą,
ištisai cituodamas save, kad tai jau ištirta ir paneigta Alfredo Rukšėno
moksliniame straipsnyje.  Centras, Lietuvos kariuomenė, profesorius
Landsbergis visi akylai pastebėjo: 1980 m. išleistoje knygoje “Plungė”
49-ame puslapyje parašyta “Komendantas … atsakė”, tuo tarpu 1995 m.
išleistoje knygoje “Per dvidešimtąjį amžių” jisai jau įvardintas,
“atsakė lietuvių komendantas Noreika”. Ot, nesutampa, nepatikima!
Noreika “Plungėje” neįvardintas!  Betgi, įsigilinus, pasirodo, Rukšėno
sąžinė vis dėl to jį vertė įtraukti ilgą citatą iš “Plungės” 48-o
puslapio, kur aiškiai pasakyta, “O Plungę tuo tarpu valdė lietuvių
karininkų grupelė su komendantu kapitonu Noreika viršūnėje.” Toliau,
Centro istorikas Rukšėnas remiasi aštuoniais KGB išgautais parodymais,
kuriose tvirtinama, kad žudė lietuviai, kurie iš (LAF Plungės vado)
Alimo girdėjo (!), kad iš vokiečių gautas įsakymas sušaudyti žydus,
būtent iš vokiečių komendanto, vadinas, iš to majoro suklypusia ranka.
Noreika negalėjo įsakyti žydus sušaudyti nes, Rukšėno žodžiais, jis
“neturėjo teisės” (!)  Centro atsakymuose teismui šios atkakliai
suvyniotos nesąmonės virto tuo, kad už žudynes atsakė “vokiečių karinė
administracija”. Teisme istorikas Rukšėnas apie visą šitą nieko negalėjo
pasakyti.
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2019/05/201601ruksenasapienoreika.pdf

2019 m. kovo 28 d. buvau susitaręs vesti renginį Mickevičiaus
bibliotekoje apie dieną prieš vykusio teismo sprendimą dėl Gochino bylos
prieš Centrą.  Dieną prieš biblioteka atšaukė renginį nes gavo dokumentų
iš Centro:
https://amb.lt/lt/naujienos/atsaukiamas-renginys/1322

Centras, laimėjęs bylą, melagingai davė suprasti, kad teismas pripažino
jo išvadas teisingas.
http://genocid.lt  žr. 2019-03-27
Spauda tą melą kartojo.  Iš tikrųjų, administracinis teismas nesiėmė
istoriko vaidmens, nesprendė dėl turinio, ir tesprendė ar Centras
atsakinėjo (tai yra, melavo) išsamiai, nešališkai ir nepiktnaudžiaujant
valdžia.
http://defendinghistory.com/court-steps-aside-vilnius-genocide-center-shows-its-true-face/98476
(anglų kalba)

Centras iškart tą pačią dieną (žr. 2019-03-27) paskelbė didžiausias
nesąmones apie Joną Noreiką ir Holokaustą, taip kad net Lietuvos
Tarptautinė komisija buvo priversta atsiliepti, kad Noreika negali būti
valstybės pagerbtas.
https://www.komisija.lt/6318-2/
Komisijos pasisakymas spaudoje liko beveik nepastebėtas.

Centras viešai peikė “Gochino sukurtą judėjimą”.
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671

Stanislovui Tomui sudaužus paminklinę lentą Noreikai, buvo išvis
neįmanoma spaudoje pasisakyti prieš lentą, tad paprašiau Noreikos anūkės
Silvia Foti paskelbti laišką, iš kurio gavosi peticija, kurią palaikė 78
garbės signatarai, iš viso maždaug 1,000 žmonių:
https://www.change.org/p/lithuanians-remove-all-honors-awarded-to-my-grandfather-jonas-noreika-b525e0c0-950b-46be-807e-32d48b446780?recruiter=847861&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.peticijos.com/jonas_noreika_ne_didvyris

Galiausiai, LRT sukūrė pusvalandžio laidą. LRT pirmoji ir vienintelė iš
Lietuvos žiniasklaidos susisiekė su Silvia Foti, su manimi ir su
plungiškiais.
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071173/specialus-tyrimas-ar-generolas-vetra-prisidejo-prie-zydu-naikinimo
Buvo paskelbta per televiziją, kad pasirodys laida gegužės mėn. 2 d. Bet
laida nepasirodė.  Vietoj jos LRT svetainė paskelbė “Viešą kreipimąsis
dėl įtampos visuomenėje didinimo”, kurį pasirašė Nevyriausybinių
organizacijų, padedančios stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus,
koordinacinę tarybą, taip pat Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas.
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071173/specialus-tyrimas-ar-generolas-vetra-prisidejo-prie-zydu-naikinimo
LRT laidą parodė tiktai po rinkimų, birželio 6 d.

Surinktą medžiagą apie Noreiką paskelbiau vikipedijoje anglų ir lietuvių
kalba.  Lietuvos Rytas ir Alkas paskelbė anoniminį, (įsivaizduoju,
“saviveiklininko”) Alko Paltaroko įmonės Vilnius Lifestyle paskelbtą
straipsnį, “Wikipedia – laisvoji encikopedija, kurioje iškraipoma
Lietuvos istorija”, kuriame esu kaltinamas, kad nuo 2012 m. iki 2019 m.
redagavau Noreikos straipsnį 11 kartų!
https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2019/04/27/news/wikipedia-laisvoji-encikopedija-kurioje-iskraipoma-lietuvos-istorija-10145484/
Autorius savo straipsnyje remiasi Lietuvos kariuomenės strateginės
komunikacijos departamento analitikės Auksė Ūsienės pasisakymais.
Panašu, kad Alkas Paltarokas dalyvavo “Kurk Lietuvai” projekto
“Dezinformacijos sklaidos mažinimo” aptarime, kuriame konsultantai
nagrinėjo, pavyzdžiui, kaip kovoti su “dezinformacija” vikipedijoje.
Projektą užsakė Lietuvos vyriausybės kanceliarija.
http://kurklt.lt/projektai/dezinformacijos-sklaidos-mazinimas-2/ (nebėra
informacijos) Pridedu ataskaitas. Niekas šiais klausimais nesiėmė
susisiekti su mumis!  Užtat pavyzdine svetaine laiko tokią siaubingą
propagandą:
http://www.truelithuania.com/world-war-2-in-lithuania-1940-1944-249

Svarbų vaidmenį “informaciniame kare” vaidina Lietuvos kariuomenės
strateginės komunikacijos departamentas.
https://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/kontaktai_1614/612.html
Jisai paskelbė pristatymą, “Karas dėl širdžių ir protų”, kuriame
vaizdavo Rimvydą Valatką ir Evaldą Balčiūną, kaip kenksmingus žmones,
klaidinančius visuomenę.
https://silviafoticom.files.wordpress.com/2019/10/skd-pristatymo-medziaga.pdf
Krašto apsaugos ministerijoje yra panašus, Strateginės komunikacijos ir
viešųjų ryšių departamentas. Jisai raštu neatsiliepė į mano laišką apie
tą pristatymą:
http://defendinghistory.com/97479-2/97479
Neatsiliepė nė į kitą laišką, kuriame prašiau patvirtinti ar paneigti,
kad mane vadina “valstybės priešu”. (Pora pažįstamų yra man papasakoję,
kad krašto apsaugos pareigūnai yra apie mane taip kalbėję savo
pristatymuose.)

Panašiai, prieš kelerius metus, tiek istorikas Saulius Sužiedėlis, tiek
istorikas Arūnas Bubnys yra man pasakoję, kad Lietuvos saugumas jiems
parodė dokumentų apie DefendingHistory.com redaktorių Dovid Katzą, kad
jie neturėtų su juo reikalų.

2019 m. birželio mėn. 23 d. Kaune, kun.Robertas Grigas, Arvydas
Juozaitis, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos vadai, ir t.t., surengė 1941
m. sukilimo minėjimą ginti Noreiką nuo “svetimtaučių organizuoto ir
įvykdyto išpuolio” (būtent “svetimtaučių”!)
https://www.tauta.lt/renginiai/lietuvoje/birzelio-sukilimo-minejimas-kaune/
Dalyvavau minėjime ir pastebėjau, kad iš Londono atskridęs rengėjas
Mamertas Beržanskis su draugais nešiojasi genocidinės Lietuvių
nacionalistų partijos vėliavą. Ogi šie voldemarininkai kaip tik išdavė
sukilėlių vadą Kazį Škirpą, pasisakė prieš nepriklausomybę, surengė pučą
prieš Laikinąją vyriausybę, ir atsidavė žydų išžudymui. Tad kelis
kartus, pagal galimybes, vis įsiterpdavau tai paaiškinti. Galiausiai
darė nuotrauką, tai paklausiau Juozaičio, ar nori, kad ta vėliava būtų,
tai jisai sakė, “Tegul būna”. Aš tyčia užstojau vėliavą, tai vaikinai
pora kartų mane bandė jėga patraukti, bet aš vis krisdavau ant žemės, o
senukai šauliai juokėsi, taip kad vaikinai pasidavė. Galiausiai apie tą
vėliavą parašiau paaiškinimą Alkas portale:
http://alkas.lt/2019/06/28/a-kulikauskas-ka-reiskia-lietuviu-nacionalistu-partijos-veliava-nuotraukos/

Nė aš, nė Gochinas, nė Balčiūnas, nė Foti neturėjome galimybės Lietuvos
spaudoje skelbti savo atradimus dėl Jono Noreikos nusikaltimų žmonijai.
Tuo tarpu, pavyzdžiui, prof.Vytautas Landsbergis viešai skelbė savo
mintis, “Visuotinis susikivirčijimas”, tvirtindamas, “Kodėl dabar
provokuojama? Kontora dirba, be abejo.” Vadinas, mes, paprasti žmonės,
gerbiantys Holokausto aukas, esame Rusijos saugumas!
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/vytautas-landsbergis-visuotinis-susikivircijimas-500-1032118
Moksliniu pranešimu Lietuvos kultūros tyrimų institute, moderuojant
dr.Jūratei Landsbergytei, išnagrinėjau prof.Landsbergio požiūrio pagrindus.
https://www.youtube.com/watch?v=DFS3jX5WPn0&feature=youtu.be

Tarptautinė spauda daug dėmesio skyrė Noreikai, Foti ir Gochinui:
*  23 minučių BBC laidos klausėsi 100,000,000 žmonių
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswl6b
* New York Times, Chicago Tribune ir kiti laikraščiai savo pirmuose
puslapiuose aptarė Noreikos garbinimą.
https://www.nytimes.com/2018/09/10/world/europe/nazi-general-storm-lithuania.html
http://defendinghistory.com/wp-content/uploads/2017/03/Chicago-Tribune-article-on-FOTI-and-NOREIKA-14-Jan-2019.pdf
* Salon portale Foti straipsnis išrinktas į metų geriausius, sulaukė
16,000 pritarimų.
https://www.salon.com/2018/12/30/best-of-2018-my-grandfather-wasnt-a-nazi-fighting-war-hero-he-was-a-brutal-collaborator/
Lietuvos spauda į tai neatkreipė dėmesio, jei neskaityti Delfi “gynybos
korespondento” užsakyto straipsnio.

Yra ir naujas, skaudus pažeidimas, apie kurį tuo tarpu negaliu rašyti,
bet kuris paskatino mane kreiptis į jus pagalbos.

Ar jus domintų šitie pažeidimai?

Mano supratimu, tai yra valstybės informacinis karas vykdomas prieš
paskirus žmones, civilius.

O Lietuvos spauda labai silpna, nesigilina, tingi ir nedrįsta. Kurį
laiką vienintelis laikraštis, kuris skelbė mano straipsnius, buvo Vakarų
ekspresas:
https://www.ve.lt/naujienos/ve-rekomenduoja1/skaityk-dabar/vikipedijos-zvaigzde-jonas-noreika-gelbejo-zydus-1702020/
Prieš savaitę Bernardinai pirmą kartą paskelbė mano straipsnį Lietuvos
žydų klausimais:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-09-24-vilniaus-zydu-kapines-kaip-dangaus-vartai/177449

Ką daryti?

Andrius

A. J. Kulikauskui (1D-648)

AtsakymasKulikauskui2019-02-27

Dezinformacija_Teminio-tyrimo-ataskaita

Gairės-komunikacijai-anglų-kalba

Lietuvos-atsparumas_modeliai

Trečia-gairė_Kurk.lt_

Trečias-tyrimas-kurk.lt_