Pasaulio teisuoliams – atminimo skveras

Šiaulių kraštas www.skrastas.lt  Rūta JANKUVIENĖ

Pa­sau­lio tei­suo­lių skve­ro pro­jek­to vi­zua­li­za­ci­ja – plokš­tu­mo­se bus iš­kal­tos Šiau­lių ap­skri­ty­je žy­dus gel­bė­ju­sių Pa­sau­lio tei­suo­lių pa­var­dės ir in­for­ma­ci­ja apie Šiau­lių ge­to ka­li­nius. Ak­cen­to cent­re – Do­vy­do žvaigž­dė, įkom­po­nuo­ta į lie­tu­viš­ką tau­ti­nį or­na­men­tą.

iau­liuo­se at­si­ras Pa­sau­lio tei­suo­lių skve­ras, skir­tas įam­žin­ti žy­dų gel­bė­to­jus. Sa­vi­val­dy­bė­je šią sa­vai­tę pri­sta­ty­ti pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai. Šiau­lių re­gio­ne bu­vo per 160 pa­sau­lio tei­suo­lių, jų var­dai bus iš­kal­ti me­mo­ria­li­nia­me ak­cen­te.

Žy­dų ir lie­tu­vių jung­tys

Pro­jek­tu sie­kia­ma ir tin­ka­mai su­tvar­ky­ti vie­šą erd­vę, su­kur­ti pa­trauk­lią ap­lin­ką, ir ori­gi­na­liai įam­žin­ti mies­to bend­ruo­me­nei svar­bius įvy­kius ir reiš­ki­nius, su­si­ju­sius su bu­vu­sios gau­sios žy­dų dias­po­ros at­mi­ni­mu bei Šiau­lių re­gio­ne gy­ve­nu­sio­mis as­me­ny­bė­mis, ku­rios gel­bė­jo žy­dus ir yra pri­pa­žin­tos už­si­tar­na­vu­sios Pa­sau­lio tei­suo­lio var­dą.

Pa­sau­lio tei­suo­lių skve­rui vie­ta pa­rink­ta Eže­ro ir Vil­niaus gat­vių san­kir­to­je, ne­to­li Chai­mo Fren­ke­lio vi­los, kur ir da­bar yra skve­re­lis su žel­dy­nais ir pės­čių­jų ta­kais.

Ši vie­ta sim­bo­li­zuo­ja ir dvie­jų bu­vu­sių Šiau­lių ge­tų – Kau­ka­zo ge­to ir Tra­kų gat­vės ge­to – san­kir­tą. Me­mo­ria­li­nis me­ni­nis komp­lek­sas žy­mės ir abie­jų ge­tų var­tų vie­tas.

Sa­vi­val­dy­bė­je pir­ma­die­nio va­ka­rą Pa­sau­lio tei­suo­lių skve­ro ir jo priei­gų su­tvar­ky­mo ir me­ni­nių ak­cen­tų pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pri­sta­tė me­ni­nės idė­jos au­to­rius di­zai­ne­ris Adas To­lei­kis.

Pro­jek­tą jis ren­gia kar­tu su ar­chi­tek­te Ilo­na Voz­bu­tie­ne. Dar per­nai lie­pą jie lai­mė­jo Pa­sau­lio tei­suo­lių skve­ro me­ni­nės idė­jos kon­kur­są, ku­rį skel­bė mies­to Sa­vi­val­dy­bė.

Pro­jek­tui au­to­rius su­tei­kė pa­va­di­ni­mą “Jung­tis”. Vi­sas komp­lek­sas sim­bo­li­zuo­ja žy­dų ir lie­tu­vių tau­tų jung­tį. Me­ni­niuo­se ak­cen­tuo­se, ku­rių iš vi­so bus trys skir­tin­go­se vie­to­se, jun­gia­mi abie­jų tau­tų sim­bo­liai – Do­vy­do žvaigž­dė ir lie­tu­viš­kas tau­ti­nis eg­lu­tės raš­tas.

Ku­ria­mas me­mo­ria­li­nis komp­lek­sas

Ša­lia Vil­niaus ir Eže­ro gat­vių san­kry­žos, pa­čio­je jud­riau­sio­je ir la­biau­siai ma­to­mo­je vie­to­je, for­muo­ja­ma me­mo­ria­li­nė aikš­te­lė, ku­rios kraš­tą su­stip­rins dvi gra­ni­to plokš­tu­mos ir pa­grin­di­nis me­ni­nis ak­cen­tas – švie­saus gra­ni­to Do­vy­do žvaigž­dė, įkom­po­nuo­ta į lie­tu­viš­ką tau­ti­nį raš­tą, ku­ris da­ro­mas iš per­fo­ruo­to me­ta­lo.

Tau­ti­nio raš­to or­na­men­tas bus iš­grįs­tas ir skve­ro grin­di­ny­je.

Vie­no­je me­ni­nio ak­cen­to plokš­tu­mo­je bus su­ra­šy­ta in­for­ma­ci­ja apie ge­to ka­li­nius, ki­to­je – žy­dų gel­bė­to­jų pa­var­dės.

Per vie­šą svars­ty­mą pa­siū­ly­ta in­for­ma­ci­ją pa­teik­ti lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis.

Skve­ro erd­vė ku­ria­ma ir mies­tie­čių trum­pa­lai­kiam poil­siui, kar­tu iš­sau­gant pa­gar­bą Šiau­lių re­gio­ne gy­ve­nu­siems Pa­sau­lio tei­suo­liams..

Da­bar skve­ro te­ri­to­ri­ja yra apau­gu­si me­džiais, per vi­du­rį ei­na pės­čių­jų ta­kas.

Skve­ro struk­tū­rą nu­ma­to­ma pa­keis­ti ne­daug, iš­lai­ky­ti esa­mus žel­di­nius, pa­grin­di­nius pės­čių­jų ta­kus, pa­pil­dy­ti ta­kus nau­jo­mis kryp­ti­mis ir įren­giant skve­re trum­pa­lai­kio poil­sio vie­tas.

Pa­pil­do­mas ta­kas nu­ma­to­mas nuo Vil­niaus – Eže­ro gat­vių san­kry­žos iki Ch. Fren­ke­lio vi­los ir nuo bū­si­mo me­ni­nio ak­cen­to iki nau­jai pro­jek­tuo­ja­mos 5 vie­tų au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės.

Ta­kų dan­gos nu­ma­to­mos įreng­ti nau­jai iš be­to­ni­nių trin­ke­lių su in­tar­pais. Me­ni­nius ak­cen­tus, ta­kus, poil­sio zo­ną su suo­liu­kais nu­ma­to­ma ap­švies­ti. Pa­gal pro­jek­to idė­ją vi­si ver­tin­gi žel­di­niai bus iš­sau­go­ti, me­džių kir­ti­mas ne­nu­ma­to­mas, ša­li­na­mi tik men­ka­ver­čiai krū­mai.

Vie­no­dos sti­lis­ti­kos me­ni­niai ak­cen­tai iš­kils dar dar Eže­ro- Tra­kų gat­vių san­kry­žo­je, ku­ri žy­mi Tra­kų ge­to vie­tą ir da­bar čia yra me­mo­ria­li­nis ak­muo, ir Ežero–Vytauto gat­vių san­kry­žo­je bu­vu­sio­je Kau­ka­zo ge­to var­tų vie­to­je.

Žy­dų bend­ruo­me­nės na­rių pra­šy­mu at­mi­ni­mo ak­muo ties Tra­kų gat­ve bus iš­sau­go­tas ir in­teg­ruo­tas į nau­ją me­ni­nį ak­cen­tą. Me­mo­ria­li­nis ak­muo čia bu­vo pa­sta­ty­tas švie­saus at­mi­ni­mo žy­dų bend­ruo­me­nės na­rio Lei­bos Lip­ši­co ini­cia­ty­va. Jis pa­ts bu­vo Šiau­lių ge­to ka­li­nys.

Tei­suo­liams pa­gerb­ti ir dėl is­to­ri­nės at­min­ties

skaityti plačiau